O Fundacji

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich. Wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby. Edukacja jest jednym z głównych narzędzi służących do przeciwdziałania temu zjawisku.

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.

Od kilku lat wspomagamy działalność świetlic wiejskich i środowiskowych ma terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wykorzystując kilkuletnie doświadczenia pracy w tych placówkach, stworzyliśmy projekt „Okno na świat”.

Władze

Anna Bierzyńska

Rada Fundacji

Jakub Bierzyński

Rada Fundacji

Katarzyna Monsiorska

Zarząd Fundacji

Michał Monsiorski

Zarząd Fundacji

Cele Fundacji

Statutowym celem Fundacji są działania w zakresie:

  • wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • dożywiania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • prowadzenia zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich
  • prowadzenia świetlic pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich
  • wspierania innych fundacji lub programów i inicjatyw prowadzonych w celach pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • wspierania domów dziecka
  • fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich

Historia

Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste powstała w roku 2007. Założycielami i Fundatorami są Anna i Jakub Bierzyńscy.

W pierwszych latach swojego istnienia Fundacja prowadziła działalność w zakresie dożywiania dzieci w szkołach na terenie Łodzi. W okresach letnich organizowane były wyjazdy wakacyjne dzieci z ubogich rodzin z Łodzi i okolic. Pierwsza prezes Pani Ewa Wojciechowska włożyła ogrom pracy w działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od roku 2010 główna działalność Fundacji skupiła się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Z roku na rok zwiększała się ilość stypendystów, współpracowników oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Istotnym aspektem naszych działań jest ścisła współpraca z placówkami edukacyjnymi, punktami MOPS oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami.

Fundacja wspomaga działalność świetlic wiejskich i środowiskowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych pracowników i współpracujące firmy w Świetlicach Terapeutycznych nr 1 i 2 w Olsztynie, świetlicach wiejskich w Pożarkach i Mażanach koło Kętrzyna, w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną W ramach współpracy z MOK w Jezioranach i GOK w Dywitach jesteśmy współorganizatorami półkolonii.

Od 2014 roku, na podstawie pisemnego porozumienia z Radą Osiedla Zatorze w Olsztynie, objęliśmy pełną opieką edukacyjną nad osiedlową świetlicę. Fundacja w 2014 roku rozpoczęła realizację programu Okno na świat. Projekt ten adresowany jest głównie do świetlic wiejskich i środowiskowych. Obecnie realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania